top of page
LinkedIn Banner IT Consultant (9).png

Matematyka ProgramZamiar

 

W Winterhill School naszą wizją na wydziale matematyki jest zapewnienie uczniom umiejętności matematycznych i numerycznych, dzięki którym będą mogli rozwijać się akademicko i z powodzeniem funkcjonować w swojej społeczności domowej i środowisku pracy. Wydział matematyki zamierza zapewnić wszystkim studentom biegłość w rozumowaniu matematycznym i rozwiązywaniu problemów. Nasz program nauczania ma na celu zapewnienie uczniom wysokiej jakości edukacji matematycznej, która jest dostosowana do rozwijania umiejętności potrzebnych uczniom do rozwijania zastosowań matematycznych i odporności, a także do czerpania przyjemności i ciekawości z tego przedmiotu.

 

Nasz program nauczania matematyki da uczniom możliwość:

 

 • Nabierz biegłości w podstawach matematyki dzięki zróżnicowanej i częstej praktyce z coraz bardziej złożonymi problemami, tak aby uczniowie rozwijali zrozumienie pojęć oraz umiejętność szybkiego i dokładnego przywoływania i stosowania wiedzy.

 • Rozumuj matematycznie, podążając za linią dociekania, przypuszczając relacje i uogólnienia oraz rozwijając argument, uzasadnienie lub dowód za pomocą języka matematycznego, aby rozwinąć ich odporność podczas rozwiązywania problemów matematycznych.

 • Potrafi rozwiązywać problemy, stosując swoją matematykę do różnych rutynowych i nierutynowych problemów z coraz większym zaawansowaniem, w tym rozkładając problemy na szereg prostszych kroków i wytrwale w poszukiwaniu rozwiązań.

 • Potrafi komunikować się, uzasadniać, argumentować i udowadniać za pomocą słownictwa matematycznego.

 • Rozwijaj ich charakter, w tym szacunek, pewność siebie i niezależność, aby przyczyniali się pozytywnie do życia szkoły, społeczności lokalnej i szerszego środowiska.

 

Nasz program nauczania opiera się na trzech kluczowych zasadach:

      1.Głębokie zrozumienie 

Nasza praktyka zawiera znaczenie głębokiego zrozumienia, ponieważ utożsamianie postępu z nauką nowych procedur i zasad oznacza, że wielu uczniów straci dogłębne zrozumienie. Osiągamy to, umożliwiając uczniom przedstawianie pojęć na wiele różnych sposobów za pomocą obiektów i obrazów. 

      2. Myślenie matematyczne 

Uważamy, że bardzo ważne jest, aby uczniowie rozwijali myślenie matematyczne w klasie i poza nią, aby w pełni opanować pojęcia matematyczne. Chcemy, aby uczniowie myśleli jak matematycy, a nie tylko CZYLI matematykę. Wierzymy, że podczas nauki uczniowie powinni; badać, zastanawiać się, kwestionować, domyślać się, eksperymentować i tworzyć teorie, aby poprowadzić ich własną podróż 

      3. Język matematyczny 

Uważamy, że należy zachęcać uczniów do używania języka matematycznego podczas nauki matematyki w celu pogłębienia zrozumienia pojęć.

Wykazano, że sposób, w jaki uczniowie mówią i piszą o matematyce, ma wpływ na ich sukces w matematyce. Dlatego stosujemy starannie uporządkowane, ustrukturyzowane podejście do wprowadzania i wzmacniania słownictwa matematycznego na lekcjach matematyki, aby uczniowie mieli możliwość pracy z zadaniami tekstowymi od początku nauki i rozwijania szacunku i ciekawości dla danego przedmiotu.

Oprócz tych trzech kluczowych zasad, rozwiązywanie problemów jest sercem matematyki. Konstruując nasz program tak, aby wszyscy uczniowie w grupie rocznej uczyli się tych samych treści w tym samym czasie, mają więcej czasu na skupienie się na każdym temacie. Naszym celem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do wzięcia odpowiedzialności za naukę poprzez rozwiązywanie problemów. Chcemy również, aby uczniowie nauczyli się rozwiązywać problemy, aby rozwinąć umiejętności zbywalne przez całe życie, które przygotują ich do przyszłych studiów matematycznych na wyższym poziomie lub do przyszłego zatrudnienia. 

W całym naszym programie nauczania dążymy również do tego, aby nasi uczniowie zdobyli miłość i uznanie dla całej otaczającej ich matematyki i będą w pełni czerpać radość z matematyki.


Omówienie programu nauczania kluczowego etapu 3

 

Przegląd programu nauczania GCSE Maths Foundation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd GCSE Maths Higher Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 7

 • Sekwencje

 • Zrozum i używaj algebry

 • Równość i równoważność

 • Wartość miejsca i porządkowanie ułamków dziesiętnych i procentów

 • Równoważność ułamkowa, dziesiętna i procentowa 

 • Rozwiązywanie problemów z dodawaniem i odejmowaniem

 • Rozwiązywanie problemów z mnożeniem i dzieleniem

 • Ułamki i procenty kwot

 • Zlecenia i operacje z numerami skierowanymi 

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków

Rok 8

 • Współczynnik i skala 

 • Zmiana multiplikatywna

 • Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

 • Praca w samolocie kartezjańskim 

 • Reprezentujące dane 

 • Tabele i prawdopodobieństwo

 • Nawiasy, równania i nierówności 

 • Sekwencje 

 • Indeksy 

 • Ułamki i procenty

 • Formularz standardowy 

 • Zmysł liczb

Rok 9

 • Wykresy proste 

 • Formowanie i rozwiązywanie równań

 • Testowanie przypuszczeń

 • Kształt 3D 

 • Konstrukcje i kongruencja

 • Numbers 

 • Korzystanie z procentów 

 • Matematyka i pieniądze

 • Odliczenie 

 • Obrót i tłumaczenie

 • Pitagoras

10 rok

 • Kąty, wykresy skali i łożyska 

 • Numer podstawowy 

 • Czynniki i wielokrotności 

 • Podstawowa algebra 

 • Podstawowe frakcje 

 • Współrzędne i wykresy liniowe 

 • Podstawowe ułamki dziesiętne 

 • Zaokrąglanie 

 • Zbieranie i reprezentowanie danych

 • Sekwencje.

 • Procenty podstawowe

 • Obwód i powierzchnia 

 • Obwód i powierzchnia 

 • Wykresy z życia wzięte 

 • Stosunek i proporcja 

 • Właściwości wielokątów 

 • Równania 

 • Indeksy 

 • Forma standardowa.

 • Prawdopodobieństwo podstawowe 

 • Transformacje 

 • Zgodność i podobieństwo 

 • reprezentacje 2D kształtów 3D

 • Obliczanie w procentach

 • Środki 

 • Miary statystyczne 

 • Konstrukcje i loci

Rok 11

 • Prawdopodobieństwo 

 • Tom 

 • Kwadratyka, przestawianie formuł i tożsamości 

 • Wykresy rozrzutu 

 • Nierówności 

 • Twierdzenie Pitagorasa 

 • Równania symultaniczne

 • Algebra i wykresy 

 • Szkicowanie wykresów 

 • Proporcja bezpośrednia i odwrotna

 • Trygonometria 

 • Rozwiązywanie równań kwadratowych 

 • Wzrost i rozkład 

 • Wektory

10 rok

 • Kąty, wykresy skali i łożyska

 • Liczba podstawowa, dzielniki i wielokrotności

 • Podstawowe przeglądy algebry

 • Ułamki i ułamki dziesiętne

 • Współrzędne i wykresy liniowe

 • Zaokrąglanie

 • Zbieranie i reprezentowanie danych

 • Sekwencje

 • Procenty podstawowe

 • Obwód i powierzchnia

 • Obwód i powierzchnia

 • Wykresy z życia wzięte

 • Stosunek i proporcja

 • Właściwości wielokątów

 • Równania

 • Indeksy

 • Surdy

 • Prawdopodobieństwo podstawowe

 • Forma standardowa

 • Środki

 • Transformacje

 • Zgodność i podobieństwo

 • reprezentacje 2D kształtów 3D

 • Obliczanie w procentach

 • Miara statystyczna

 • Konstrukcje i loci

Rok 11

 • Prawdopodobieństwo

 • Tom

 • Kwadratyka, przestawianie formuł i tożsamości

 • Wykresy punktowe

 • Metody numeryczne

 • Równanie okręgu

 • Dalsze równania i wykresy

 • Równania symultaniczne

 • Ułamki algebraiczne

 • Szkicowanie wykresów

 • Proporcja bezpośrednia i odwrotna

 • Nierówności

 • Pitagoras i podstawowa trygonometria

 • Wzrost i rozkład

 • Wektory

 • Funkcje przekształcania

 • Zasady sinusa i cosinusa

 • Twierdzenia o okręgu

 • Gradienty i zmiana szybkości

 • Obszar pod krzywą

 • Rewizja i ocena

bottom of page